Ouderkerkerlaan 24 1112 BE Diemen 020 - 4166435 info@obs-de-venser.nl
O.B.S. de Venser

O.B.S. De Venser

De basisschool is een deel van je leven. Voor de kinderen en voor de ouders. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind zo’n 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Onze school wil daarom van deze tijd een goede en leerzame periode maken. Hoe we dat uitvoeren en waarom we dat zo doen, kunt u lezen op onze website.

maandbrief april 2017

Belangrijke data

6 april                      Groep 7 theoretisch verkeersexamen

Groep 8 fietsexamen

13 april                    Paasactiviteiten continurooster tot 14.15 uur

14 april                    Goede Vrijdag: alle leerlingen vrij

17 april                    Tweede Paasdag: alle leerlingen vrij

19 april                    Korfbal groep 6 (Vierkorventoernooi)

18,19,20 april         Citotoets groep 8

20 april                    Groep 8 After-Cito sport

24 t/m 28 april       Meivakantie   leerlingen vrij

25, 26 mei               Hemelvaartvakantie: alle leerlingen vrij

 

Dankwoord   Langs deze weg wil Alan Bains alle kinderen en ouders en collega’s bedanken voor de vele kaarten, mailtjes en bloemen, die hij heeft ontvangen gedurende zijn ziekte. Inmiddels gaat het hem al weer beter en zal hij in april de draad oppakken en soms weer aanwezig zijn op school.

Interim directeur: even voorstellen     Op maandag 27 maart ben ik als directeur a.i. op school begonnen. Mijn naam is Jan de Niet. Ik heb in de afgelopen jaren ervaring mogen opdoen als directeur a.i. op verschillende scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Ook heb ik in een drietal regio’s vorm gegeven aan passend onderwijs. Ik hoop dat ik een fijne tijd heb op de Venser en dat ik mijn steentje mag bijdragen aan de ontwikkeling van de school.

Inspectie   Op 6 maart heeft de inspectie van het Onderwijs een onderzoek uitgevoerd op school. De leerresultaten zijn voldoende maar er is wel sprake van een dalende trend. Het aanbod van groep 1 /2 is in ontwikkeling. Er wordt gewerkt met de methode Schatkist. Nu volgt een goede aansluiting met groep 3. Er kan nog gewerkt worden aan de actieve betrokkenheid van de leerlingen. In de kwaliteitszorg zijn er verbeteringen geconstateerd. De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. Het handelen van de leerkrachten kan nog doelmatiger.  In juli vindt een nieuwe ronde lesbezoeken door de inspectie plaats. Er zijn geen tekortkomingen in de naleving van de wettelijke voorschriften.

Personeel    Met ingang van 21 maart 2017 is juf Ismintha met zwangerschapsverlof gegaan en haar taken in groep 5 zijn overgenomen door meester Ernst van der Klauw.

Paasactiviteiten 13 april: continurooster tot 14.15 uur   Op 13 april organiseren we op school een aantal activiteiten die met Pasen te maken hebben. Dat betekent dat de kinderen tussen de middag op school blijven en om 14.15 uur al vrij zijn.

Voor de hulpouders, grootouders en anderen ligt in de klas een intekenlijst  waarop u kunt aangeven of u ons op 13 april kunt helpen. Zonder uw hulp kunnen wij niet!

Zwem4daagse   Van 10-13 april organiseert Zwemvereniging De Meeuwen Diemen weer de Zwem4Daagse: 4 dagen zwemmen voor een mooie medaille. Voor iedereen met minimaal zwemdiploma A en vanaf 7 jaar. Voor kinderen onder de 7 jaar is deelname van een meerderjarige ouder/begeleider verplicht. Deze dient zich ook in te schrijven als deelnemer.

Boomfeestdag   Op woensdag 29 maart was het boomfeestdag en kregen we bezoek van de wethouder. Samen met de kinderen van groep 6/7 heeft hij een aantal bomen bij de school geplant. Het was een feestelijke gebeurtenis, waarbij ook de pers aanwezig was.

Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2017-2018   Het vakantieschema wordt gepubliceerd zodra we de goedkeuring hebben van het bestuur. De studiedagen worden nog voor de zomervakantie opgenomen in de nieuwe planning.

Centrale Eindtoets Basisonderwijs   De Eindtoets voor het Basisonderwijs wordt landelijk gehouden op 18, 19 en 20 april. Het basisschooladvies dat wij in januari hebben gegeven aan de schoolverlaters is leidend geworden in de plaatsingsprocedure voor het Voortgezet Onderwijs. De uitslag van de Eindtoets kán in enkele situaties leiden tot een positieve bijstelling van het advies. Die beslissing is aan de directie van de basisschool.

We wensen de kinderen van groep 8 veel succes! Ouders: zorg dat ze lekker uitgeslapen zijn en goed ontbijten, speciaal op deze dagen!

Inlooptijd (herinnering)   Vanaf 8.20 uur kunt u naar binnen. Als om 8.25 uur de eerste bel gaat neemt u afscheid, zodat de les bij de tweede bel van 8.30 kan beginnen. De deur van de klas is op dat moment dicht.

Spel-inloop groep 1/2   Weet u het nog? In de groepen 1/2 kennen we in de ochtend de spel-inloop. Ouders zijn dan van 8:30 tot 8:45 samen met hun kind in de klas en doen een werkje of spelletje dat voor hen klaarligt. Dit wordt alleen toegestaan aan ouders die op tijd met hun kind in de klas aanwezig zijn (uiterlijk 8:30 uur dus).

Orde, rust en regelmaat    Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn in de klassen de Kanjerafspraken en de regels die we op school hanteren weer herhaald, om zo de ‘orde, rust en regelmaat’ te realiseren die het werken op een school vereist. Regelmatig worden deze Kanjerafspraken herhaald in de Kanjerlessen en op andere momenten die er toe doen.

Schatkist in groep 1 en 2   De lente is begonnen! In de groep werken we dan ook met het thema ‘Lente’. We praten over alles wat groeit en bloeit in de lente. We onderzoeken hoe zaadjes uitgroeien tot een plantje en hoe we hier het beste voor kunnen zorgen. Plantjes groeien niet allemaal even snel en hebben licht, warmte en water nodig. Dat gaan we ontdekken!

In groep 1 /2 werken we met de methode Schatkist 3. Deze methode werkt met ankers. Een anker is een serie van activiteiten binnen een thema. Deze worden aangeboden in een herkenbare context en een gezamenlijke basis voor leren mee.

In een anker komen alle ontwikkelingsgebieden op een speelse en zinvolle manier aan bod. De kinderen maken zich begrippen en inzichten eigen  doordat ze in een betekenisvolle context verwerkt worden. De kinderen worden geprikkeld om ze verder te gaan onderzoeken en ontdekken. Deze benadering sluit aan bij het ontwikkelen en leren van jonge kinderen.

Groep 4 naar Tropenmuseum  Groep 4 is naar het Tropenmuseum geweest. Het was een hele belevenis met het openbaar vervoer. De kinderen hebben in het museum veel geleerd over onder andere Marokko en ook veel plezier gehad. De juf en de kinderen kwamen enthousiast en veilig weer terug op school.

Verkeersexamen groep 7 en Fietsexamen groep 8   In groep 7 houden wij op 6 april het theoretisch verkeersexamen. We wijken hiermee af van de landelijk dag en de reden hiervoor is dat wij onze kinderen wat extra leertijd willen gunnen om dit examen goed te kunnen maken.

Groep 8 stapt op 6 april op de fiets (die staan dan al klaar, ze mogen hun eigen fiets thuis laten) om op een parcours in Amsterdam Oost te laten zien dat ze de verkeersregels  kunnen toepassen. U kunt van te voren ook oefenen met uw zoon of dochter. Nadere informatie krijgt u van meester Edward.

 

Maandbrief maart 2017

Belangrijke data in maart

6             weer naar school

6             inspectiebezoek in alle groepen

7             groep 3 naar concertgebouw

7             groep 1-2 en 4 naar theater De Omval in Diemen

7             Oudergesprekken gr 1-7 (middag/avond)

8             Oudergesprekken gr 1-7 (middag)

8             Hoofdluiscontrole

9             STUDIEDAG personeel Kanjertraining

9             Natte gymles vervalt door studiedag

16           groep 1-2 naar concertgebouw

20           juf Ismintha met zwangerschapsverlof

23           klassenbezoeken van Mieke en Petra in het kader van kanjerlessen.

 

Inspectiebezoek 6 maart 2017   Op maandag 6 maart, meteen na de voorjaarsvakantie, wordt de school bezocht door de  Rijksinspectie van het Onderwijs.  Zij komen in alle klassen, hebben gesprekken met leerkrachten en kinderen  en bekijken hoe het onderwijs gegeven wordt.

Oudergesprekken    In januari en februari zijn in alle groepen toetsen afgenomen bij de kinderen op het gebied van rekenen, lezen, taal en spelling. U heeft het rapport voor de vakantie ontvangen en de oudergesprekken volgen in de week van 7 maart 2017.

Groep 3 en 1-2 naar het concertgebouw   De kinderen gaan naar de voorstelling “Deze vuist op deze vuist”. Aparte brief volgt nog op 6 maart en 15 maart.

Mededeling voor leerlingen groep 8   Citolessen groep 8 elke maandag van 15.15-16.15 uur. Dit kan vanaf maandag 13 maart 2017.

Groep 4 en 1-2 naar de theatervoorstelling in de Omval     Op 7 maart gaan de kinderen naar theater de Omval naar de voorstelling genaamd: “De Eskimo’s”.

Kanjerschool    Tijdens de ouderavond op 4 oktober 2016  hebben wij u verteld dat wij bezig zijn om een Kanjerschool te worden. Om hiervoor een licentie te krijgen moeten alle leerkrachten een cursus hebben gevolgd en we moeten kunnen aantonen dat we regelmatig Kanjerlessen geven. Tijdens Kanjerlessen leren kinderen bijvoorbeeld wat ze kunnen bijdragen aan een fijne sfeer op school en in de klas. Dan praten we onder andere over op welke manieren je een ruzie kunt oplossen. Verder hebben de TSO begeleiders van Juf Mieke een presentatie gekregen op welke manier de leerkrachten en de kinderen hieraan werken.

Jeugdsport- en Cultuurfonds ook in Diemen   De Gemeente Diemen gaat vanaf 2017 samenwerken met het Jeugdsport- en Cultuurfonds. Via het Jeugdsport- en Cultuurfonds wil de gemeente het voor de gezinnen met een inkomen tussen de 100% en 140% van de bijstandsnorm makkelijker maken een bijdrage te krijgen voor sport- en cultuuractiviteiten.

Deze bijdrage kan worden gebruikt voor contributie/lesgeld, sportkleding, maar ook bijvoorbeeld voor zwemles. Het Jeugdsport- en Cultuurfonds betaalt het geld direct aan de sportvereniging en de sportwinkel. Ouders hoeven het geld dus niet voor te schieten. Het aanvragen van een bijdrage loopt via intermediairs zoals een leerkracht, de jeugdhulpverlener, maatschappelijk werker etc. Ouders kunnen dus zelf  geen aanvraag indienen. Het Jeugdsport- en Cultuurfonds bepaalt of de aanvraag wordt toegewezen.

Personeel   Juf Ismintha gaat met zwangerschapsverlof.   Meester Ernst staat de hele week voor  groep 5.

 

Maandbrief februari 2017

Belangrijke data februari 2017

6         Vergadering MR

9         Petra en Mieke bezoeken de groepen  3 t/m 8

15       Zaalvoetbaltoernooi groep 8

15       Rapport 1 mee naar huis

22      Start voorjaarvakantie, let op: 2 weken vrij

Begin maart 2017:

6         Weer naar school .

6         Inspectiebezoek in alle groepen

7         groep 3 naar concertgebouw

8         Hoofdluiscontrole

8         Oudergesprekken groepen 1-7 (mi + av)

9         Oudergesprekken groepen 1-7 (mi)

9         Natte gymlessen groepen 6,7,8.

 

Groot nieuws.   In het Diemer Nieuws van 11 januari 2017 was het bericht opgenomen dat de Venser in de nabije toekomst verhuizen gaat naar Holland Park, net achter station Diemen Zuid. Op dit moment wordt er daar hard gebouwd en is het nog een grote diepe bouwput, maar in 2019/2020 is de eerste fase klaar en kan er een start gemaakt worden met het ontwerpen en bouwen van een nieuwe school. Op dit moment zijn we nog in overleg met de gemeente over de locatie. We houden u op de hoogte van de vorderingen. Overigens blijven we nog 3 jaar in het huidige schoolgebouw.

 

Naime krijgt tips.   Cursus Positief Opvoeden in de Brede Hoed in Diemen. Er zijn 8 bijeenkomsten. Start van de cursus op 15 februari 2017, elke woensdagavond van 19.30 uur t/m 22.00 uur.

Locatie Brede Hoed ,  D.J. den Hartoglaan, Diemen.

Contactpersoon: hvemmerik@ggd.amsterdam.nl

 

Te laat komen:   Een aantal kinderen komt steevast te laat, gelukkig komt het grootste deel op tijd. Voor hen die te laat komen het volgende:

Om 8:20 uur gaat de voordeur open en om 8:30 uur gaat de les beginnen.

 

Rapporten:   Woensdag 15 februari krijgen de leerlingen hun eerste rapport van dit cursusjaar mee. U krijgt daarmee een beeld hoe uw kind presteert in de klas. De oudergesprekken worden 8 en 9 maart gehouden.

Zaalvoetbaltoernooi:   Voor de groepen 8 van alle scholen in Diemen organiseren de vakleerkrachten gymnastiek jaarlijks het Zaalvoetbaltoernooi. De supporters zijn welkom op woensdag 15 februari vanaf ca. 13.00 uur in de Sporthal Diemen aan de Prins Bernhardlaan.

Inspectie:   Op maandag 6 maart komt de Rijksinspectie van het onderwijs ons weer met een bezoek vereren. In alle klassen wordt gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs.

Vertrouwenspersoon / Ouder- en Kindcoach:   De vertrouwenspersoon op De Venser is Mieke Endeveld, onze intern begeleider. Wanneer ouders of kinderen in vertrouwen willen praten over zaken die niet lekker lopen, iets dat je dwars zit, pesten of andere persoonlijke kwesties, dan is Mieke aanspreekbaar.

Zij werkt op het gebied van zorg en ondersteuning intensief samen met onze Ouder- en Kindcoach: Petra van der Goot. Petra is elke donderdagochtend op school. Tussen 8.30 en 12.00 kunt u bij haar binnen lopen. Als u niet kunt op dit tijdstip kunt u haar ook mailen (p.van.der.goot@altra.nl) om een afspraak te maken.

Medezeggenschapsraad   Er heeft zich een ouder gemeld voor de Medezeggenschapsraad. De Raad bestaat nu uit:

Arnie Heinze,  vader van Raeez en Malik uit groep ½ en 6/7.

Shamaila Sadaal, moeder van Zikrah uit 1-2

Claudia Jaensson,  leerkracht groep 1-2

Sylvana Pools,  leerkracht groep 6-7.

Voorjaarsvakantie:   Wij wensen u nu alvast een bijzonder plezierige voorjaarsvakantie. Let op: 2 weken dit cursusjaar. Start op vrijdagmiddag 17 februari 2017 om 3 uur. We verwachten de kinderen op maandag 6 maart weer op school om uiterlijk 10 voor half negen .

 

Voorstel nieuwbouw Brede School in Holland Park

 gemeente-diemen-logo

Persbericht

 10 januari 2017
 Voorstel nieuwbouw Brede School in Holland Park

De schoolbesturen in Diemen en het college van burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor te kiezen voor nieuwbouw van een Brede School in de nieuwbouwwijk Holland Park. In deze wijk worden de komende jaren zo’n 3000 nieuwe woningen gebouwd.

Groei aantal inwoners en kinderen
De komende jaren groeit Diemen van 26.000 naar ongeveer 35.000 inwoners. Deze groei komt met name door de transformatie van het kantorengebied Bergwijkpark Noord (in Diemen Zuid) tot de moderne woonwijk Holland Park. Dit zal de druk op de scholen in Diemen Zuid doen toenemen. De afgelopen periode heeft het college van burgemeester en wethouders met de schoolbesturen in Diemen van gedachten gewisseld over wensen en mogelijkheden om deze groei op te vangen. Voor alle scenario’s zijn voor- en nadelen te benoemen. De verschillende scenario’s zijn vastgelegd in de strategische visie onderwijshuisvesting gemeente Diemen 2017-2037.

Goed onderwijs in goede gebouwen
Goed onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Bij goed onderwijs horen goede schoolgebouwen die passend zijn voor het aantal leerlingen, een goede technische staat hebben en aansluiten bij de onderwijsconcepten van de scholen. De afgelopen jaren heeft de gemeente Diemen veel geïnvesteerd in haar schoolgebouwen om zo passende leer- en werkomgevingen te creëren. In Diemen Zuid is geïnvesteerd in één van de twee aanwezige basisscholen, De Ark. De andere basisschool, De Venser, is aan het eind van haar levensduur. Grote investeringen zijn nodig om het gebouw te laten voldoen aan de eisen en wensen van deze tijd.

Nieuwbouw logische keuze
Gelet op de kosten van renovatie van De Venser en de ontwikkeling van Holland Park achten het college en de schoolbesturen nieuwbouw van een Brede School voor kinderen van 0 tot 13 jaar in Holland Park de meest voor de hand liggende keuze. De gemeente en het schoolbestuur gaan samen aan de slag om binnen Holland Park een locatie te vinden voor een definitief gebouw met als uitgangspunt het creëren van een goed schoolgebouw passend bij de ideale leer- en werkomgeving van de toekomstige Diemense kinderen en het onderwijsteam. Het streven is zo snel mogelijk de nieuwbouw te kunnen realiseren. Het oude gebouw van De Venser zal na oplevering van de nieuwbouw worden gesloten en gesloopt.

 

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeannette Kuilman van het team Communicatie,telefoon 020 – 31 44 696, e-mail jeannette.kuilman@duoplus.nl

Maandbrief Januari 2017

BELANGRIJKE DATA

Januari 2017

9          Weer naar school

11        Luizencontrole

11        Natte gymles groep 6,7 en 8

Informatie van het team   Als team van De Venser werken wij dit schooljaar 2016-2017 enthousiast aan het steeds verbeteren van ons onderwijs. Begin januari 2017 is voor ons een mooi moment om u daar iets over te vertellen.

In november zijn we gestart met een nieuwe methode voor begrijpend lezen, Nieuwsbegrip. Kinderen komen via de media in contact met nieuws. Dit maakt hen nieuwsgierig. De methode Nieuwsbegrip speelt daarop in door elke week een les te maken op basis van een tekst over het Nieuws. Vaak past er ook een filmpje bij van het jeugdjournaal dat dan in de klas wordt bekeken. Het blijkt dat kinderen zeer geboeid zijn tijdens de begrijpend leeslessen wanneer deze gaan over de actualiteit.

De leerlingen krijgen begin januari 2017 een brief mee naar huis met een inlogcode, waarmee zij thuis ook op de computer oefeningen kunnen maken.

Tijdens de ouderavond op 4 oktober 2016  hebben wij u verteld dat wij bezig zijn om een Kanjerschool te worden. Om hiervoor een licentie te krijgen moeten alle leerkrachten een cursus hebben gevolgd. En we moeten kunnen aantonen dat we regelmatig Kanjerlessen geven. Tijdens Kanjerlessen leren kinderen bijvoorbeeld wat ze kunnen bijdragen aan een fijne sfeer op school en in de klas. Dan praten we onder andere over op welke manieren je een ruzie kunt oplossen. Juf Mieke heeft op 15 december aan de juffen van de TSO een presentatie gegeven op welke manier de leerkrachten en de kinderen hieraan werken. In de eerste week na kerst vakantie gaat de TSO- medewerker ook echt een kanjerles van haar overblijfgroep bijwonen. Zo werkt iedereen op de school op een Kanjermanier aan een prettig werkklimaat.

In januari/ februari staan er ook weer verbeteractiviteiten gepland. Zo zal Juf Marianne, onze rekencoördinator, in januari  een presentatie geven aan het team over hoe we kinderen die moeite hebben met rekenen kunnen observeren en begeleiden.

Op 21 februari (als de kinderen voorjaarsvakantie hebben) hebben we een studiedag om de opbrengsten van de landelijk genormeerde toetsen (LVS) te bespreken in het team. Wij krijgen dan weer veel ideeën om als team mee aan de slag te gaan.

Op 30 januari en 22 februari gaan we met de leerkrachten van de onderbouw onder begeleiding van Mia Versteegen van Onderwijs en Advies praten over hoe we meer kunnen halen uit onze nieuwe methode voor de kleuters, Schatkist.

In de Nieuwsbrief van maart 2017, zullen we u hierover weer informeren.

TSO:  De tussenschoolse opvang moet altijd van te voren betaald worden. Verzoek aan ouders die nog niet alles betaald hebben dit zo snel mogelijk te doen. U kunt uw bijdrage gireren op girorekening  NL84 RABO 0116 6950 72  tnv TSO de Venser. Graag de naam van uw kind vermelden.

Ouderfonds betalen:  De Ouderbijdrage kunt u gireren op rekening  NL86 RABO 0300 8964 84 tnv  OR De Venser. Graag de naam van uw kind vermelden. Diegenen die nog niet betaald hebben, krijgen binnenkort een herinneringsbrief op naam.

Ouder Kind Coach:   Petra van der Goot is elke donderdagochtend van 8.30 uur-11.30 uur aanwezig in de spreekkamer van de Venser.

Namens het team, de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad en de Tussenschoolse opvang wensen wij u een gezond, veilig en goed 2017 toe!

Vorige